Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

OPPIK - Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Kontakty

Realizace a udržitelnost projektu

Na realizaci výběrového řízení navazuje samotná realizace projektu z OPPIK. Aktuální programové období 2014-2020 a také pravidla operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost jsou nastavena tak, že dotaci mají získat projekty, které by bez podpory veřejných peněz byly jen velice těžko realizovatelné, zde je patrný odklon od PO 20107-2013, kdy byly naopak podporovány ty nejlepší projekty.

A proč to píšeme v sekci „Realizace a udržitelnost projektu“? Tento fakt má bohužel na projekty veliký dopad. Například v první výzvě programu Technologie nebyly projekty vyhodnoceny ještě tři čtvrtě roku po podání žádostí, tedy v květnu 2016, nicméně pravidla zároveň říkala, že projekty musí být zrealizovány nejpozději do 30. 6. 2016, prodloužení nebylo možné. Realizace spousty projektů tak prakticky nebyla možná. Níže si představíme základní body procesu a udržitelnosti projektů:

  1. Vlastní zahájení projektů a případné prodloužení je tak potřeba velice pečlivě připravovat a konzultovat s poskytovatelem dotace;
  2. Realizace může být zahájena až po podání žádosti o dotaci, realizací se prakticky rozumí podpis smlouvy s dodavatelem řešení;
  3. V průběhu realizace projektu jsou podávány monitorovací zprávy (MZ) a žádosti o platbu (ŽoPl). Minimální výše proinvestovaných výdajů pro podání ŽoPl jsou 500tis Kč;
  4. Prostřednictvím Žádosti o změnu lze žádat o změny v podaných projektech, změny je potřeba hlásit před jejich uskutečněním;
  5. Projekty musí být zrealizovány dle závazného harmonogramu uvedeného v Rozhodnutí o poskytnutí dotace/ Podmínkách;
  6. Na úspěšnou realizaci, vyúčtování a proplacení dotace navazuje udržitelnost projektu. Doba udržitelnosti projektů je zpravidla 5 let, ve kterých musí být udrženy/dosaženy závazné indikátory projektu. V průběhu udržitelnosti projektu jsou znovu předkládány monitorovací zprávy;
  7. Veškeré dokumenty je třeba uschovávat po dobu 10 let od data ukončení realizace projektu;
  8. V případě pochybení při realizaci, či v době udržitelnosti projektu, může řídící orgán přistoupit ke krácení/odebrání dotace.

Pro více informací nebo pomoc s realizací vašeho projektu nás neváhejte kontaktovat na @: dotazy@oppi.cz, tel.: +420 538 705 776.

Loading...
Loading...