Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

OPPIK - Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Kontakty

Podnikové vzdělávání

Pro projekty, které se zaměřují na vzdělávání a personalistiku, jsou určeny především dotace na tzv. měkké projekty zahrnující široké spektrum aktivit. Z dotací je podporováno školení a profesní rozvoj zaměstnanců, vytváření komplexních vzdělávacích programů včetně poskytování poradensko-informačních služeb. Projekty mohou nabízet také rekvalifikace a programy stírající rozdíly mezi muži a ženami na trhu práce včetně integrace handicapovaných a sociálním vyloučením ohrožených skupin do pracovního procesu.

Sekce nabízí přehled programů určených vzdělávacím a personálním agenturám, ale především firmám různé velikosti, které chtějí investovat do rozvoje vlastních lidských zdrojů. Výstupy většiny projektů by měly dopadat na všechny regiony ČR s výjimkou hlavního města. Pro Prahu je určen Operační program Praha – pól růstu.

  • Operační program Zaměstnanost podporuje projekty, které posilují rozvoj lidských zdrojů, jedná se především o školení zaměstnanců, propagují pružnou formu práce, rovné příležitosti žen a mužů v profesním i rodinném životě, projekty, které dokáží integrovat handicapované na trh práce, pomáhá také menšinám a organizacím, které těmto skupinám poskytují své konzultační služby.
  • Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání zahrnuje dotační titul stimulující rozšíření nabídky vzdělávacích kurzů pro zaměstnance a osoby, které již pracují a chtějí dále posilovat své odborné kompetence.
  • Integrovaný regionální operační program se zaměřuje na investiční projekty zlepšující občanskou vybavenost, poskytuje finance na výstavbu a rekonstrukci objektů sociální a vzdělávací infrastruktury včetně materiálně-technického vybavení, podporuje sportovní a kulturní atrakce, revitalizuje nevyužitelné stavby a poskytuje prostředky na sanaci postižených lokalit, které je možné využít k novým společensko-kulturním účelům.
  • Operační program Praha – pól růstu ČR je určen subjektům, které aktivně působí především na území hlavního města a usilují o rozvoj lidských zdrojů ve výzkumu a vývoji, připravují nové odborné vzdělávací programy, začleňují znevýhodněné jedince, přispívají ke zkvalitňování vzdělávání na školách a podporují studenty se specifickými vzdělávacími potřebami.
  • Programy Úřadu práce. Kromě výše uvedených programů je možné využít také dotační podpory, kterou nabízí na vzdělávání zaměstnanců jednotlivé úřady práce. Například prostřednictvím projektu POVEZ II může firma libovolné velikosti získat až 85% dotaci na odborné vzdělávání svých zaměstnanců. Pro detailní posouzení dotačních možností nás neváhejte kontaktovat.

Problematiku nezaměstnanosti Česká republika řeší také množstvím programů, které poskytují zaměstnavatelům měsíční mzdové příspěvky, dotace na mzdy mentorů a úhradu mezd nově přijatých zaměstnanců nebo stážistů. Na zaškolení nových pracovníků tak lze získat zajímavý finanční bonus. Podívejte se na více informací ke mzdovým příspěvkům a stážím.

Loading...
Loading...