Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

OPPIK - Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Kontakty

Investiční pobídky

Investoři, kteří se rozhodli investovat na území České republiky, mohou získat podporu státu ve formě investičních pobídek. Příjemcem investičních pobídek se může stát právnická osoba se sídlem na území České republiky. Žadatelem o investiční pobídky může být česká i zahraniční právnická nebo podnikající fyzická osoba. Základní dokument, ustanovující udělování investičních pobídek je zákon č. 72/2000Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách).

Jsou podporovány tři hlavní oblasti:

1)      Zpracovatelský průmysl – Zavedení nebo rozšíření výroby v oborech zpracovatelského průmyslu.

2)      Technologická centra – Vybudování nebo rozšíření výzkumného a vývojového centra.

3)      Centra strategických služeb – Zahájení nebo rozšíření činnosti centra strategických služeb:

  • centra sdílených služeb
  • centra pro tvorbu software
  • high-tech opravárenská centra
  • datová centra
  • centra zákaznické podpory

Investiční pobídky mohou nabývat různou formu:

  • Sleva na dani z příjmů právnických osob. Jedná se o plnou nebo částečnou slevu ze současné sazby daně z příjmů právnických osob (19 %). Slevu na dani z příjmů právnických osob je možné uplatnit po dobu deseti po sobě následujících zdaňovacích období.
  • Převod pozemků včetně související infrastruktury za zvýhodněnou cenu. Investiční pobídka ve formě rozdílu mezi kupní a tržní cenou pozemku.
  • Hmotná podpora na vytvořené pracovní místo. Tato pobídka je dostupná pouze v regionech s průměrnou mírou nezaměstnanosti nejméně o 25 % vyšší než průměrný podíl nezaměstnanosti v ČR nebo pro území zvýhodněných průmyslových zón.
  • Osvobození od daně z nemovitých věcí

V případě výrobního projektu, který dosahuje způsobilých nákladů v minimální výši 500 mil Kč, z nichž minimálně 250 mil. Kč je vynaloženo na pořízení strojního zařízení a dojde k vytvoření alespoň 500 nových pracovních míst, lze uhradit 10 % způsobilých nákladů (max. 1,5 mld).

V případě projektu technologického centra, ve kterém dosahují způsobilé náklady minimálně 200 mil. Kč, z čehož min. 100 mil. Kč tvoří náklady na strojní zařízení a dojde k vytvoření alespoň 100 nových pracovních míst, lze uhradit 10 % způsobilých nákladů (max. 0,5 mld).

Pokud v rámci investiční akce dojde k zavedení či rozšíření výroby a současně k zavedení či rozšíření technologického centra, může hmotná podpora činit až 12,5 % z uznatelných nákladů. Pro zvýhodněné průmyslové zóny s minimální výrobní investicí 50 mil. připadá vyšší hmotná podpora na nově vytvořené pracovní místo (300 tis.) a lze využít možnost osvobození od daně z nemovitých věcí (po dobu až 5 let).

Všechny výše uvedené podpory (kromě hmotné podpory na školení a rekvalifikace) může investor čerpat maximálně do výše stropu veřejné podpory, jenž je rozdělen regionálně. Území města Prahy je vyloučeno z možnosti zisku investiční pobídky. Pro ostatní regiony ČR platí maximální výše podpory 25 % z celkových uznatelných nákladů (viz graf č. 1). Míra veřejné podpory se v případě středních podniků zvyšuje o 10 % a v případě malých podniků o 20 %.

Investiční pobídky, regionální mapa

Graf č. 1: Regionální mapa intenzity veřejné podpory pro období (2014–2020). Zdroj: CZECHINVEST

Pro udělení investiční pobídky je nutné splnit několik podmínek. Mezi všeobecné podmínky patří, že příjemce nesmí zahájit práce před vydáním potvrzení o registraci záměru. Je také nutné zachovat podpořený majetek a vytvořená pracovní místa po celou dobu čerpání podpory, nejméně však po dobu 5 let. Investice musí vytvořit určitý počet pracovních míst a realizace investiční akce musí být šetrná k životnímu prostředí. Navíc, alespoň 25 % celkové investice musí být financováno prostředky (z vlastních i cizích zdrojů), v nichž není obsažen žádný prvek veřejné podpory. Všeobecné podmínky musí být splněny nejpozději do tří let od vydání rozhodnutí o příslibu investiční pobídky. Dále je nutné splnit podmínky, které se pro každou podporovanou aktivitu liší. Stručný přehled těchto podmínek je popsán v tabulce níže.

Investiční pobídky

*Ve vybraných regionech a na území zvláštních průmyslových zón sníženo na polovinu.

Loading...
Loading...